Introduktion

Integritet och dataskydd är av yttersta vikt för oss. Vi vill vara transparenta och tydliga mot våra kunder, leverantörer, medarbetare och andra kontakter i hur vi behandlar personuppgifter. Vi behandlar dessa på ett så säkert sätt som möjligt och i enlighet med gällande lagstiftning. I denna integritetspolicy (nedan benämnd ”Policy”) informerar vi om hur vi behandlar personuppgifter rörande kunder, leverantörer och andra kontakter.

Personuppgiftsansvarig

Snidex AB är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter avseende kontaktpersoner och andra som vi erhåller eller som annars behandlas när vi bedriver vår verksamhet.

Ändamål med behandling samt den lagliga grunden

Vi behandlar personuppgifter för att utföra och administrera avtal och andra överenskommelser, detta för att tillvarata dina eller din arbetsgivare/uppdragsgivares intressen, för att administrera och sköta vår relation med dig och din arbetsgivare/uppdragsgivare (som exempelvis fakturering) och för marknadsföring och nyheter m.m. I detta fall är den lagliga grunden för behandlingen att behandlingen är nödvändig för vårt intresse att uppfylla ovan nämnda ändamål och att det intresset väger tyngre än ditt intresse att inte få dina personuppgifter behandlade. Om du inte håller med om detta kan du alltid invända mot behandlingen (se vidare nedan).

Kategorier av personuppgifter

Som tillverkare av fönster kan vi erhålla, och samla in, många olika kategorier av personuppgifter. I regel behandlar vi personuppgifter som vi får från dig eller din arbetsgivare/uppdragsgivare, men vi kan även samla in sådan information från allmänna och/eller offentliga källor. Sådana allmänna och/eller offentliga källor kan vara din arbetsgivare/uppdragsgivares hemsida alternativt myndigheter.

I regel behandlar vi följande typer av personuppgifter:

  • Namn, kontaktinformation (e-postadress, telefonnummer etc.), arbetsgivare, titel m.m.,
  • Information som du tillhandahåller oss vid möten och utbildningar samt i vår kommunikation,
  • Personuppgifter som du, eller någon annan, tillhandahåller oss vid utförandet av vår verksamhet.
Överföring av personuppgifter samt kategorier av mottagare

Vi kommer inte lämna ut dina personuppgifter utom i de fall då i) det särskilt överenskommits mellan oss och dig, ii) då det inom ramen för ett uppdrag är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter, iii) om det är nödvändigt för att vi skall fullgöra en lagstadgad skyldighet eller efterkomma myndighetsbeslut eller beslut av domstol, eller iv) för det fall vi anlitar utomstående leverantörer som utför uppdrag för vår räkning.

Uppgifterna kan komma att lämnas ut till domstolar, myndigheter, samarbetspartners och andra koncernbolag om det är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter och som ett led i en säker behandling.

Tredjelandsöverföring

Vi för inte ut eller på annat sätt behandlar personuppgifter utanför EU/EES.

Varaktighet av behandling

Personuppgifterna sparas endast så länge uppgifterna behövs för de ändamål som beskrivs ovan. Finns det en lagstadgad tid under vilken vi måste spara uppgifterna (såsom exempelvis bokföringslagen) kommer vi att spara uppgifterna under sådan reglerad tid. Om du avanmäler dig från nyhetsbrev eller liknande kommer uppgifterna omedelbart att raderas (om vi inte har en lagstadgad skyldighet att spara uppgifterna för annat ändamål).

Registrerades rättigheter

Du har rätt att kostnadsfritt begära information från oss om hur vi behandlar dina personuppgifter. Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ rätta eller radera personuppgifter om dig som är felaktiga eller begränsa behandlingen av sådana personuppgifter. Du har vidare rätt att invända mot den behandling som sker samt att begära att dina personuppgifter inte behandlas för direktmarknadsföringsändamål (om så förekommer). Du har också rätt att under vissa förutsättningar få del av dina personuppgifter i ett maskinläsbart format. I tillämpliga fall har du, om tekniskt möjligt, rätt att få personuppgifterna överförda till en tredje part som du anvisar.

Har vi använt samtycke i något fall kan du återkalla det genom att kontakta oss direkt på:
info@snidex.se

Automatiserat beslutsfattande

Vi utför inget automatiserat beslutsfattande (inkluderande profilering) avseende dina personuppgifter.

Säkerhet

Säkerheten för dina personuppgifter är av högsta prioritet för Snidex. Snidex har implementerat säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter från manipulation, förlust, förstörelse samt mot att obehöriga personer får tillgång till dem, bl.a. genom SSL, lösenordskryptering och begränsad åtkomst.

Cookies

En cookie är en liten textfil som vår server skickar till din webbläsare, och som sedan sparas på din enhet. Cookies används för att stödja funktionen av våra webbplatser. Genom att ändra inställningar för din webbläsare kan din webbläsare antingen blockera cookies eller be dig om tillåtelse innan en cookie placeras på din enhet. Om du inte tillåter att några av våra cookies lagras kan du uppleva fördröjningar eller problem när du använder våra webbplatser.

Du har alltid rätt att klaga hos relevant tillsynsmyndighet

Om du är missnöjd med – eller har synpunkter på – hur vi behandlar dina personuppgifter kan du lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet, vilket i Sverige är Datainspektionen (www.datainspektionen.se). Du kan också vända dig till tillsynsmyndigheten i det land där du bor eller arbetar.

Uppdatering av policyn

Denna Policy har blivit upprättad och uppdaterad i november 2018. Vi förbehåller oss rätten att uppdatera och revidera Policyn beroende på nya lagkrav och hur vi behandlar personuppgifter. Du kommer bli informerad om så sker och det är av betydelse för behandlingen av dina personuppgifter. Vänligen tillse att kontinuerligt kontrollera om denna Policy har förändrats (en vid var tid uppdaterad version kommer att finnas på www.snidex.se).

Kontaktuppgifter

Om du har några frågor rörande vår behandling av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på 0914–438 00 eller info@snidex.se

Personuppgiftsansvarig är Snidex AB, org.nr 556665-9727, Skolgatan 1, 937 32 Burträsk.